ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GIERAŁTOWIE

„Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”
 
 
Wnioski o zapewnienie dostępności
Do Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie (dalej „Szkoła”) można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej  i informacyjno-komunikacyjnej (dalej „wniosek”).
 
Kto może złożyć wniosek
Klient w zakresie dostępności Szkoły może:
1)      poinformować o braku dostępności;
2)      złożyć wniosek o zapewnienie dostępności;
3)      złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.
Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdego klienta Szkoły.
Wniosek, o którym mowa w pkt 2, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług Szkoły osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do Szkoły z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
 
Wniosek zawiera:
1)      dane kontaktowe wnioskodawcy;
2)      wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
3)      wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
4)      wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
 
 
Termin realizacji
Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to Szkoła niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Szkoły jest obowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.
Złożenie wniosku
Wniosek można:
1)      przesłać na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie
Gierałtów nr 47, 59-730 Nowogrodziec
2)      złożyć w sekretariacie Szkoły w godzinach funkcjonowania Szkoły;
3)      przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);
4)      przesłać pocztą elektroniczną,
 na adres e-mail: spgier@poczta.onet.pl
Wnioski rozpatrywane są przez osobę wyznaczoną do prowadzenia spraw związanych z zapewnieniem dostępności.
Tryb odwoławczy
W przypadku gdy Szkoła nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:
1)      w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo
2)      w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo
3)      z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności
– wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.
Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.
Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)
 
 
Kto może wystąpić z żądaniem
Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych Szkoły lub ich elementów może:
1)      poinformować o braku dostępności;
2)      złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;
3)      złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.
 
Żądanie zawiera:
1)      dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
2)      wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Szkoły, które mają być dostępne cyfrowo;
3)      wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
4)      wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
 
Termin realizacji
Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Szkoły następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Szkoły nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Szkoła niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem Szkoły powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.
 
 
 
 
 
 
Złożenie żądania
Żądanie można:
1)      przesłać na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie Gierałtów nr 47, 59-730 Nowogrodziec
2)      złożyć w sekretariacie Szkoły w godzinach funkcjonowania Szkoły;
3)      przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);
4)      przesłać pocztą elektroniczną,
         na adres e-mail: spgier@poczta.onet.pl
Wnioski rozpatrywane są przez osobę wyznaczoną do prowadzenia spraw związanych z zapewnieniem dostępności.
 
Tryb odwoławczy
W przypadku gdy:
1)      Szkoła odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Szkoły, wskazanych w żądaniu, albo.
2)      osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu.
– osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do Szkoły skargi                            w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.