Samorząd szkolny


 • Regulamin Pracy Samorządu Uczniowskiego

   

   

  Regulamin Pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie

  Art. 1 Podstawa Prawna

   

  Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

  Art. 2 Postanowienia ogólne

   

  1. Samorząd Uczniowski (dalej również w skrócie SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
   2. Władzami Samorządu Uczniowskiego są:
   a. na szczeblu klas: Samorządy klasowe;
   b. na szczeblu szkoły: Zarząd Samorządu Uczniowskiego;
  2. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły.
  3. Samorząd uczniowski działa w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną.

  Art. 3 Zadania i obowiązki Samorządu Uczniowskiego

  1.Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
  2. Pobudzenie i organizowanie różnych form aktywności uczniów.
  3. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się.

  4.Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.
  5. Motywowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
  6. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.
  7. Okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.
  8. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności.

  9.Zachęcanie uczniów do wykonywania prac na rzecz szkoły i klasy.
  10. Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.

   

  Art. 4 Zarząd Samorządu Uczniowskiego i tryb jego wyboru

  1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z:

  a. Przewodniczącego Szkoły,

  b. Zastępcy Przewodniczącego Szkoły,

  c. Sekretarza.

  2. Prawo głosu w wyborach na członka Zarządu SU mają wszyscy uczniowie klas I-VI w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

  3 Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.

  4. Każdego roku we wrześniu, do dnia ustalonego w ogłoszeniu wydanym przez opiekuna SU, każda klasa od IV-VI dokonuje wyboru  minimum jednego kandydata. Kandydatury są zgłaszane opiekunowi SU.

  5. Do przedednia wyborów członków Zarządu SU trwa kampania wyborcza kandydatów.

  6. Opiekun SU powołuje czteroosobowa komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące. Komisja wyborcza przeprowadza wybory , liczy głosy i ogłasza wyniki. Komisja działa pod nadzorem opiekuna samorządu uczniowskiego.

  7. Uczniowie uprawnieni do głosowania głosować mogą tylko na jednego kandydata.

  8. Wyborca stawia znak „X” obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.

  9. Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej.

  10. Spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów typuje się kolejno:

  a. Przewodniczącego Szkoły,

  b. Zastępcę Przewodniczącego Szkoły,

  c. Sekretarza.

  11. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 20 września każdego roku szkolnego.

  12. Kadencja członków SU trwa jeden rok szkolny.

   

  Art. 5 Fundusze Samorządu Uczniowskiego

  1.Samorząd Uczniowski może tworzyć własne fundusze.

  2.Fundusze samorządu mogą być tworzone z organizowanych przez SU kiermaszów, loterii fantowych, imprez szkolnych, sprzedaży gadżetów itp., z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców oraz inne organizacje i instytucje.

  3.Finanse SU prowadzi Sekretarz SU w porozumieniu z Przewodniczącym i Zastępcą Przewodniczącego Szkoły oraz pod nadzorem Opiekuna SU.

  4.Wszelkie operacje finansowe ewidencjonowane są w księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez Sekretarza przy pomocy Opiekuna SU.

  5. Środki finansowe Samorządu przechowywane są w gabinecie Dyrektora Szkoły.

   

  Art.6 Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

  Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

  a. Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

  b. Księga ewidencji dochodów i wydatków,

  c. Plan pracy SU na dany rok szkolny,

  d. Sprawozdanie z działalności za dany rok szkolny